Privacy - Coloplast
Sluiten
Selecteer uw taal

Unfortunately, the page you are trying to access does not exist.

Vind de website van uw Coloplast vestiging

Ons privacybeleid


Coloplast hecht bijzonder belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens, en respecteert Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna Algemene Verordening Gegevensbescherming).


1. Definities - zodat we elkaar beter begrijpen 


In het kader van deze wetgeving zijn de Coloplast-Groep en Coloplast Belgium de verwerkingsverantwoordelijken voor de persoonsgegevens.De betrokkene is de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden.Met persoonsgegeven worden alle gegevens bedoelde betreffende een geïdentificeerde natuurlijke persoon. Met verwerking wordt een bewerking of een geheel van bewerkingen bedoeld met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

2. Wie zijn wij?


Coloplast Belgium is het Belgische filiaal van de Coloplast Groep dat producten en diensten ontwikkelt om het leven te vergemakkelijken van personen met zeer persoonlijke en intieme medische aandoeningen zoals stomaverzorging, incontinentieproblemen en urologie.Coloplast is wereldwijd actief en heeft meer dan 11.000 werknemers..


De hoofdzetel van de Coloplast Groep is gevestigd in Denemarken, Holtedam 1 - DK3050 Humlebaek.De NV Coloplast Belgium is gevestigd te 1654 Beersel, Guido Gezellestraat 121 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0423.051.642.


3. Hoe kunt u ons contacteren?

Coloplast Belgium en de Coloplast Groep duiden Coloplast Belgium aan als contactpunt voor verwerkingen die in nauw verband staan met België.
Onze contactgegevens zijn

- Met de gewone post op onze maatschappelijke zetel in België;

- Via e-mail op be@coloplast.com of privacy.be@coloplast.com;

- Telefonisch op +32 2 334 35 35;

- Via onze Facebookpagina https://www.facebook.com/ColoplastBE/;

- Via onze website www.coloplast.be.


4. Hoe verkrijgt Coloplast Belgium uw gegevens?


Coloplast Belgium verzamelt de persoonsgegevens rechtstreeks bij de betrokkene via een gegevensverwerking met inschrijvingsformulieren voor de programma’s van Coloplast Belgium, of tijdens telefoongesprekken met de klantendienst van Coloplast Belgium.

 


Uitzonderlijk zal Coloplast Belgium – als de gegevens niet rechtstreeks van de betrokkene verkregen werden maar van een derde – de betrokkene contacteren, al naar gelang van het geval uiterlijk op het moment van de eerste communicatie met deze laatste of binnen een termijn van één maand als de gegevensverzameling niet tot doel heeft om een communicatie tot stand te brengen.

 

5. Waarom verwerkt Coloplast Belgium uw gegevens?


Wij verwerken uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:


a. Ofwel heeft u uw vrije en geïnformeerde toestemming gegeven voor de gegevensverwerking om:

- Alle functies van onze website te gebruiken;

- Uw gegevens te verwerken voor indirect marketingactiviteiten;

 

b. Ofwel hebt u aan Coloplast Belgium gevraagd dit te doen om: 

- Een monster te ontvangen en follow-up mogelijk te maken;

- De newsletter te ontvangen;

- Deel te nemen aan een van de programma’s van Coloplast Belgium, zoals Coloplast Care;

- Deel te nemen aan een wedstrijd of een actie georganiseerd door Coloplast Belgium

- Deel te nemen aan peilingen en enquêtes;

- Uw gegevens te verwerken voor indirect marketingactiviteiten;

- Uw gegevens mee te delen aan derden;

 

c. Ofwel omdat de wet Coloplast Belgium toestaat om dit te doen, want dit maakt de behartiging van een rechtmatig belang mogelijk voor:

- Secundair gegevensgebruik voor onderzoeksdoeleinden en statistische doeleinden, met geanonimiseerde gegevens;

- Direct marketingactiviteiten om u nieuwe producten en diensten aan te bieden of verbeterde versies, op een dergelijke manier dat uw rechten en vrijheden niet geschonden worden;

 

d. Ofwel omdat de wet Coloplast Belgium hiertoe verplicht. De wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (B.S. 27 december 2016), uitgevoerd door het Koninklijk Besluit van 14 juni 2017 tot uitvoering van de Sunshine Act (B.S., 23 juni 2017), verplicht Coloplast Belgium om bepaalde inlichtingen te publiceren om de transparantie te garanderen van de samenwerking tussen farmaceutische bedrijven en bedrijven die medische hulpmiddelen aanbieden en patiëntenorganisaties, gezondheidszorgbeoefenaars en -organisaties.


6. Welke gegevens over mij worden door Coloplast Belgium verwerkt?


Afhankelijk van de gegevensverwerkingen die beoogd worden, verwerkt Coloplast Belgium de volgende gegevens:


- Contactgegevens: naam, voornaam, titel, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, taalkeuze voor contacten;

- Uw profielgegevens: uw keuzes rond deelname aan programma’s van Coloplast Belgium, uw bestellingen van monsters, de aanmaak van een unieke gebruikersnaam door Coloplast Belgium;

- Gegevens over uw gezondheid: geslacht, pathologie, datum operatie, type stoma, diameter stoma, gegevens van de voorschrijvende specialist, gegevens van de productleverancier, referentie van de gebruikte producten, medische instelling waar de operatie plaatsvond, medische instelling waar de voorschrijvende specialist zijn activiteit uitoefent;

- Betalingsgegevens: bankgegevens en facturatiegegevens;

- Gegevens gelinkt aan het gebruik van onze website: lead source, de taal waarin de site gebruikt wordt;

 

Er dient te worden opgemerkt dat Coloplast Belgium enkel die gegevens verwerkt die relevant zijn in het licht van de beoogde verwerkingsdoelstelling..


7. Wat zijn mijn rechten?


a. Het recht om mijn toestemming in te trekken

Ik kan mijn toestemming voor een verwerking van mijn gegevens te allen tijde en zonder motivatie intrekken. Deze intrekking berokkent mij op geen enkele wijze nadeel.
Ik begrijp echter dat als de volledige verwerking of een deel daarvan een andere rechtvaardigingsgrond heeft (zoals gevolg geven aan een vraag om een monster), deze zal worden verdergezet om de verwezenlijking van dit andere doeleinde mogelijk te maken.  

 

b. Het recht op inzage:

Ik kan inzage vragen in de gegevens die Coloplast Belgium over mij verwerkt. Mijn verzoek om inzage in mijn gegevens wordt onverwijld behandeld en binnen een termijn van maximum één maand vanaf de datum van ontvangst van het verzoek. Als het verzoek bijzonder complex is, wordt deze termijn op twee maanden gebracht. 

 

c. Het recht op rectificatie: 
Ik kan mijn gegevens laten rectificeren indien deze niet nauwkeurig zijn of bijgewerkt dienen te worden. Deze rectificatie gebeurt onverwijld.

d. Het recht op beperking: 
Ik kan vragen dat de verwerking van mijn gegevens beperkt wordt tot een specifiek doeleinde of gebruik.

e. Het recht op vergetelheid: 
Ik kan vragen dat mijn gegevens gewist worden.  In bepaalde gevallen impliceert een verzoek om gegevens te wissen dat u afziet van de dienst waar u initieel op intekende. Om het u gemakkelijk te maken, werd hiervoor in de applicatie een specifieke functie voorzien. Deze wissing gebeurt onverwijld.

f. Het recht van bezwaar tegen de verwerking: 
Ik kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van mijn gegevens. In bepaalde gevallen impliceert bezwaar dat u afziet van de dienst waar u initieel op intekende.

g. Het recht van bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming: 
Ik kan er bezwaar tegen maken dat er over mij een beslissing genomen wordt die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking.Er dient echter te worden opgemerkt dat Coloplast Belgium geen enkele geautomatiseerde verwerking uitvoert.

h. Het recht om niet lastig gevallen te worden: 
Ik kan onvoorwaardelijk vragen om niet meer gecontacteerd te worden voor marketingdoeleinden. Er dient echter te worden opgemerkt dat Coloplast Belgium enkel patiënten contacteert die interesse getoond hebben voor producten en diensten.


i. Het recht op overdraagbaarheid: 
Ik kan vragen dat mijn gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare en draagbare vorm worden meegedeeld aan mij of aan een derde (verwerkingsverantwoordelijke) die ik aanwijs, om de verderzetting van de dienstverlening mogelijk te maken. 

 

8. Hoe zendt Coloplast Belgium mijn gegevens door aan derden?

 

Bovenop wettelijke verplichtingen en structurele vereisten verbindt Coloplast Belgum zich ertoe om nooit gegevens van natuurlijke personen mee te delen aan derden tenzij volgens de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Coloplast Belgium deelt via een publicatie in het Transparantieregister (www.betransparent.be) de informatie mee die het wettelijk verplicht is mee te delen naar aanleiding van de transparantieverplichting.

 

Coloplast Belgium deelt uw gegevens mee aan de bedrijven die wereldwijd behoren tot de Coloplast Groep en de verwerkers daarvan. Voor zover de gegevens verwerkt worden in naam en voor rekening van Coloplast Belgium/Coloplast Denemarken, worden deze ondernemingen en hun verwerkers niet beschouwd als derden. Zij zijn uiteraard verplicht om onderhavig privacybeleid na te leven, alsook de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

9. Bewaartermijn van mijn gegevens en verdere verwerking

 

Na de beëindiging van de gegevensverwerking in kwestie worden de gegevens al naar gelang van het geval gewist binnen een termijn van één jaar. De termijn wordt opgegeven op basis van het doeleinde in kwestie.
Na afloop van deze termijn worden de gegevens geanonimiseerd en verwerkt voor statistische doeleinden en onderzoeksdoeleinden.

 

10. Onze website en cookies

 

Op de website gebruikt Coloplast Belgium cookies, een standaard online technologie waarmee bepaalde gebruikersinformatie kan worden opgeslagen (taalkeuze, bezochte pagina’s, duur van de bezoeken, enz.). 

 

Als gebruiker van onze site kunt u te allen tijde de instellingen van uw internetbrowser (Internet Explorer, Firefox, Safari, enz.) aanpassen om de installatie van cookiebestanden te voorkomen, blokkeren of filteren.

 

Als u cookies uitschakelt, dient u er evenwel rekening mee te houden dat bepaald grafische elementen misschien niet correct getoond worden of dat u bepaalde applicaties niet kunt gebruiken. 

 

Hieronder vindt u een lijst van de cookies die gebruikt worden op de website van Coloplast Belgium.

 

Functiecookies

Zogenaamde functiecookies worden op uw computer of mobiel toestel geplaatst opdat de website kan werken zoals het hoort. Deze cookies worden gebruikt om uw voorkeuren op te slaan (zoals de taal en de geografische locatie) of de gevraagde productmonsters.

 

Statistische cookies

Zogenaamde statistische cookies hebben tot doel gegevens te verzamelen over de manier waarop onze website gebruikt wordt. Met deze gegevens kan ons webontwikkelingsteam de site en uw gebruikerservaring optimaliseren. De verzamelde gegevens worden hoofdzakelijk intern gebruikt en worden normaliter niet doorgegeven aan derden.

 

Marketingcookies

Zogenaamde marketingcookies worden gebruikt om uw aanvragen en interesses op te volgen. Deze gegevens worden vaak verzameld en opgeslagen door een derde. De verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden om reclame te verspreiden die afgestemd is op de interesses van de gebruikers wanneer ze op internet surfen.

 

11. Wat kunt u doen als u zich nog zorgen maakt?

 

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens verwerkt worden, kunt u de Gegevensbeschermingsautoriteit telefonisch contacteren op het nummer +32 2 274 48 00, via e-mail op het adres contact@apd-gba.be of per brief op het adres Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel

 

12. Versie

Onderhavig privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 25/06/2018.

Sluiten

Gratis proefpakket - voorbehouden aan eindgebruikers en professionele zorgverleners

Dank u voor uw aanvraag

Uw aanvraag werd goed ontvangen.

Bekijk desktop versie