Sluiten
Selecteer uw taal

Unfortunately, the page you are trying to access does not exist.

Vind de website van uw Coloplast vestiging

Algemene verkoopvoorwaarden

1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN

1.1. Behoudens andersluidend beding in een door beide partijen ondertekende overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen Coloplast Belgium NV (hierna de “Verkoper” ) en de Koper uitsluitend beheerst door deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de eventueel aanvullend tussen partijen schriftelijk overeengekomen Bijzondere Verkoopvoorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als “de Overeenkomst”).

1.2. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Bijzondere Verkoopvoorwaarden zullen de Bijzondere Verkoopvoorwaarden voorrang hebben.

1.3. Van de Overeenkomst kan niet stilzwijgend, op welke wijze ook (o.a. een loutere gedraging), worden afgeweken.

 

2. OFFERTES

2.1. Offertes betreffen slechts een vrijblijvend voorstel van de Verkoper en binden de Verkoper niet, ook niet na aanvaarding door de Koper. Enkel de aanvaarding van een bestelling door de Verkoper doet de Overeenkomst ontstaan.

 

3. VERZENDINGSKOSTEN

3.1. Elke bestelling boven de 250,00 EUR (excl. BTW), wordt franco op het adres van de Koper afgeleverd. Voor elke bestelling onder dit bedrag zal een toeslag van 15,00 EUR worden aangerekend voor de transportkosten.

3.2. De aan de Koper te leveren hoeveelheden moeten noodzakelijk overeenstemmen met de standaardhoeveelheid van verpakking van de Verkoper die de Koper verklaart te kennen.

 

4. LEVERINGSTERMIJN

4.1. Door de Verkoper eventueel meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn neemt slechts een aanvang nadat de Verkoper in het bezit is gesteld van alle inlichtingen en documenten die voor het uitvoeren van de levering zijn vereist.

4.2. Zelfs indien een leveringstermijn uitdrukkelijk werd overeengekomen, kan een laattijdige levering of de materiële onmogelijkheid om de Overeenkomst uit te voeren geen aanleiding geven tot schadevergoeding lastens de Verkoper,of tot weigering door de Koper om de verkochte goederen in ontvangst te nemen, of tot ontbinding van de Overeenkomst ten laste van de Verkoper.

4.3. Wanneer reeds een gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden en de Koper weigert verdere leveringen te aanvaarden of wanneer de Koper verdere leveringen onmogelijk maakt, wordt de facturatie van het reeds geleverde onmiddellijk opeisbaar en is de Koper een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 35 % van de prijs van het niet-uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst,onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere schade te bewijzen.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door de Verkoper krachtens deze Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet aan de Verkoper is opgelegd of welke voortvloeit uit zijn opzettelijke fout.

5.2. Indien de Verkoper een gebrekkig goed heeft geleverd dan is de verplichting van de Verkoper beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het goed en dit ongeacht de schade die het gebrekkig goed heeft veroorzaakt. Geen enkele andere schade valt ten laste van de Verkoper, zowel wat betreft de schade geleden door de Koper als deze geleden door een derde. De Koper zal de Verkoper vrijwaren tegen elk verhaal van derden dat rechtstreeks of onrechtstreeks steunt op de levering van goederen onder deze Overeenkomst.

5.3. De Verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten in hoofde van de Koper.

5.4. De aansprakelijkheidsbeperking van de Verkoper is tevens van kracht indien, om welke reden ook, werknemers of aangestelden van de Verkoper hulp of advies bieden of geboden hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij de keuze van het te gebruiken goed of bij de behandeling en/of het gebruik ervan.

5.5. Aan de voorgaande aansprakelijkheidsbeperking van de Verkoper wordt geen afbreuk gedaan door de eventuele garanties of bepalingen aangaande de verkochte goederen die zijn opgenomen in de bijsluiter, gebruiksaanwijzing of in andere mededelingen (bijv. promotiemateriaal) aangaande deze goederen.

5.6. Het ter beschikking stellen door de Verkoper aan de Koper van stalen of monsters wordt niet gekwalificeerd als een koopverkoop zodat de aansprakelijkheid van de Verkoper in deze is beperkt tot de schade voortvloeiende uit zijn opzet of uitdwingende wettelijke bepalingen. In de mate dat de Verkoper toch aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor schade veroorzaakt door stalen of monsters, gelden de bepalingen van artikel 5.2. tot en met 5.5 van deze Overeenkomst.

 

6. LEVERING, RISICO’S EN EIGENDOMSOVERDRACHT

6.1. De levering wordt geacht te zijn voltrokken bij het vertrek van de goederen uit de opslagplaatsen van de Verkoper. De goederen zijn steeds zorgvuldig nagekeken door de Verkoper op het ogenblik van het vertrek. Zelfs indien FRANCO verkocht, draagt de Koper alle risico’s verbonden aan het transport en de levering. Deze levering kan geschieden in afwezigheid van de Koper. De vrachtbrief geldt in dat geval als leveringsbewijs.

6.2. De eigendom van de verkochte goederen gaat pas over op de Koper op het ogenblik van volledige betaling van de prijs en de kosten. De eigendomsoverdracht wordt bijgevolg opgeschort tot het ogenblik van de volledige betaling.

 

7. KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN

7.1. Indien de Koper van oordeel zou zijn dat de aan hem geleverde goederen niet-conform zijn of door zichtbare gebreken zijn aangetast, dient de Koper hierover een schriftelijke klacht over te maken aan de Verkoper uiterlijk binnen de 48 uur na levering van de betrokken goederen. Indien de Verkoper na het verstrijken van deze termijn geen schriftelijke klacht van de Koper heeft ontvangen, wordt de Koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

7.2. De Verkoper voldoet in ieder geval aan zijn leveringsverbintenis indien blijkt dat de Koper de goederen heeft behandeld of indien de Koper een of andere wijziging aan de goederen heeft uitgevoerd zonder voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de Verkoper.

7.3. De verkoper behoudt zich het recht voor te kiezen tussen de vervanging van de terecht door de Koper geweigerde goederen en de terugbetaling van de aankoopprijs van de terecht geweigerde goederen.

7.4. Verborgen gebreken aan de goederen dienen door de Koper binnen een termijn van 8 werkdagen nadat de Koper deze gebreken heeft vastgesteld of normaliter had moeten hebben vastgesteld, per aangetekend schrijven aan de Verkoper te worden meegedeeld en in ieder geval binnen een termijn van 3 maanden na de datum van levering van de betrokken goederen. Indien voormelde gebreken niet binnen de gestelde termijnen aan de Verkoper ter kennis zijn gebracht, staat de Verkoper niet langer in voor verborgen gebreken aan de goederen.

7.5. Er mogen in geen geval goederen worden teruggezonden door de Koper. Een terugname van goederen door de Verkoper kan enkel geschieden met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper. Retouraanvragen van goederen die meer dan 3 maanden eerder werden aangekocht, worden niet meer aanvaard door de Verkoper. Een eventuele toestemming van de Verkoper tot terugname van goederen gebeurt vanuit loutere commerciële overwegingen en betekent in geen geval dat de goederen gebrekkig of niet conform werden erkend door de Verkoper. Wanneer de Verkoper desgevallend bereid werd gevonden om de terugname te aanvaarden, gebeurt deze op risico van de Koper en is de Koper er toe gehouden om de kostprijs verbonden aan de terugzending, welke minimaal 15,00 EUR bedraagt, te vereffenen. Bij elke terugname van goederen is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd door de Koper gelijk aan 25% van de prijs van de teruggenomen goederen alsmede een administratieve vergoeding gelijk aan minimaal 15,00 EUR.

7.6. Met uitzondering van verkochte goederen die behoren tot het segment “Urology care”, worden steriele goederen omwille van hygiënische redenen niet teruggenomen of omgeruild. Hetzelfde geldt voor elk goed dat is vervallen of waarvan de vervaldatum binnen minder dan 9 maanden, en voor goederen behorende tot het segment “Urology care” binnen minder dan 18 maanden, verstrijkt of waarvan de verpakking is beschadigd, geopend of voorzien van een etiket aangebracht door de Koper of een derde.

 

8. WEDERVERKOOP VAN DE GOEDEREN

8.1. De verkochte goederen mogen enkel worden wederverkocht door partijen die daartoe over de vereiste vergunningen en/of erkenningen beschikkingen. De verkochte goederen mogen uitsluitend worden wederverkocht in hun oorspronkelijke verpakking, zonder wijziging. In geval van wederverkoop beperkt onze aansprakelijkheid zich uitsluitend tot de artikelen 5, 6,7 en 8.

 

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN PROMOTIEMATERIAAL

9.1. Desgevallend zal de Verkoper gratis promotiemateriaal ter beschikking stellen van de Koper. De Koper draagt evenwel alle kosten, lasten en risico’s verbonden aan de plaatsing en aanwezigheid van het promotiemateriaal.

9.2. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder merken,handelsnamen, modellen, tekeningen, ... verbonden aan de goederen en/of het promotiemateriaal blijven de onvervreemdbare eigendom van de Verkoper of de partners van de Verkoper. Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper, is elke overdracht of terbeschikkingstelling van promotiemateriaal door de Koper aan derden verboden.

9.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het gebruik door de Koper van het promotiemateriaal van de Verkoper of de partners van de Verkoper op elk moment te verbieden.

 

10. BETALINGEN

10.1. Alle bedragen verschuldigd aan de Verkoper zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. De Verkoper is evenwel gerechtigd een voorschot of zelfs integrale betaling te vragen alvorens tot levering over te gaan. Het indienen van een klacht aangaande de levering of kwaliteit van de geleverde goederen,ontslaat de Koper niet van zijn betalingsplicht binnen de gestelde termijn.

10.2. De prijs en de kosten zijn slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door de Verkoper zijn ontvangen. Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de Verkoper, wordt geen betaling in contanten aanvaard door de Verkoper.

10.3. Het is de Koper verboden, de aangekochte goederen, (om welke reden dan ook) te verkopen, te verhuren, in pand te geven of af te staan, zolang de prijs en de kosten niet volledig werden betaald. Elke inbreuk op huidig artikel zal aanleiding geven tot het verschuldigd zijn door de Koper van een forfaitair schadebedrag vastgesteld op 20 procent van de gefactureerde waarde van de betrokken goederen, zegels en/of taksen inbegrepen, met een minimum schadebedrag van 40,00 EUR.

10.4. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag van de factuur is er zonder voorafgaande ingebrekestelling door de Koper een nalatigheidsinterest van 1 % per maand verschuldigd op het openstaand bedrag en dit vanaf de dag volgend op de vervaldatum tot aan de volledige betaling. Bovendien is de Koper in voormeld geval onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ad 15 % op het openstaand saldo verschuldigd met een minimum van 125 EUR per factuur, zelfs bij het toekennen van termijnen van respijt en onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere schadevergoeding te vorderen. Deze forfaitaire schadevergoeding dekt de administratieve kosten van de Verkoper en doet op geen enkele wijze afbreuk aan het recht van de verkoper op een rechtsplegingsvergoeding.

10.5. Betalingen verricht door de Koper zullen als volgt worden toegerekend:- eerst op het forfaitaire schadebeding en de andere kosten,- dan op de intresten,- dan op de prijs.

10.6. Ingeval van enige wanbetaling, faillissement, in vereffeningstelling, publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening van een dossier bij een dienst ter opsporing van bedrijven in moeilijkheden of kennelijk onvermogen van de Koper, of in geval van verkoop, overdracht, inpandgeving, inbreng van het handelsfonds of een bedrijfstak van de Koper, alsook wanneer de Koper niet tijdig een wissel accepteert, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de Koper verschuldigd is aan de met de Verkoper verbonden vennootschappen, onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Tevens heeft de Verkoper in voormeld geval het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en zonder opzeggingstermijn te beëindigen door het versturen van een aangetekende brief, zonder dat de Verkoper daarvoor tot enige schadevergoeding kan worden aangesproken en onverminderd het recht op schadevergoeding van de Verkoper.

10.7. Indien de Koper in gebreke blijft een verschuldigd bedrag te voldoen, heeft de Verkoper het recht om de geleverde goederen terug te nemen en bijkomend een schadevergoeding te vorderen.

10.8. Indien de Koper bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde blijft de Koper, ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van alle verbintenissen.

 

11. OPSCHORTING EN VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

11.1. Gevallen van overmacht of beslissingen van hogerhand, geven de Verkoper het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigingen of de uitvoering ervan op te schorten zonder vooropzeg noch vergoeding. Onder overmacht wordt begrepen, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde economische omstandigheden, vandalisme, buitengewone weersomstandigheid en iedere oorzaak of omstandigheid die de regelmatige levering, verzending of het transport door de Verkoper, haar onderaannemers of leveranciers, van grondstoffen, brandstoffen, voorraden of de goederen verhindert als ook iedere oorzaak of omstandigheid die een normale productie verhindert, alsook alle gelijkwaardige omstandigheden die de Verkoper of haar onderaannemers en leveranciers zou ondergaan, worden beschouwd als overmacht, zonder dat de Verkoper de onvoorzienbaarheid van deze omstandigheden of oorzaken dient aan te tonen.

11.2. Indien de Koper de verplichtingen, bepaald in onderhavige Overeenkomst of in eender welk andere overeenkomst met de Verkoper afgesloten niet nakomt, worden automatisch de verplichtingen van de Verkoper opgeschort tot op het ogenblik waarop de Koper de zijne zal zijn nagekomen. Onverminderde bepalingen van artikel 10, heeft de Verkoper wanneer de Koper eender welke van zijn verplichtingen niet nakomt binnen de twee weken na de ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling, het recht de Overeenkomst te beëindigen ten laste van de Koper, zonder afbreuk te doen aan het recht op schadevergoeding van de Verkoper. Bovendien worden alle andere nog verschuldigde sommen, alsook de nog in omloop zijnde wissels- en inningskosten onmiddellijk invorderbaar.

11.3. Tevens heeft de Verkoper het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat de Koper een wezenlijk deel van zijn verplichtingen niet zal nakomen ten gevolge van een serieuze vermindering van zijn kredietwaardigheid of ten gevolge van zijn gedrag bij de nakoming van de ingevolge de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen.

 

12. RECHTSBEVOEGDHEID

12.1. Uitsluitend de Rechtbanken van Brussel of in voorkomend geval het Vredegerecht te Brussel, zijn bevoegd om de geschillen te behandelen.

Sluiten

Gratis proefpakket - voorbehouden aan eindgebruikers en professionele zorgverleners

Dank u voor uw aanvraag

Uw aanvraag werd goed ontvangen.

Bekijk desktop versie